NOWY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
dla mieszkańców Gminy Słomniki
Słomniki, ul. Niecała (Oczyszczalna ścieków)

wtorki: 12.00 – 17.00

czwartki: 9.00 – 13.00

soboty: 8.00 – 13.00

strona internetowa PSZOK

 

 

REGULAMIN

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 • Papier i tektury,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Metale i Opakowania wielomateriałowe,
 • Szkło,
 • Odzież, tekstylia,
 • Zużyte opony,
 • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • Leki i odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • Baterie i akumulatory,
 • Odpady ulegające biodegradacji zielone,
 • Odpady wielkogabarytowe,
 • Oleje silnikowe,
 • Styropian opakowaniowy (tacki styropianowe, wzmacnianie opakowań i zabezpieczenie np. sprzętu RTV i AGD, pralek, mebli i innych przedmiotów)
 • szczególności igieł i strzykawek

UWAGA nie ulega zmianie odbiór odpadów sprzed posesji na dotychczasowych zasadach. Osoby, które kompostują odpady nie mogą oddawać odpadów bio do PSZOK.

Limit jednorazowej dostawy odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK:

 • do 4 sztuk opon samochodowych, na rok/gospodarstwo
 • do 200 kg odpadów betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów /na rok/gospodarstwo/
 • do 5 worków 120 litrowych styropianu opakowaniowego na rok/gospodarstwo
 • do 5 litrów olejów silnikowych, na rok/gospodarstwo

Czego nie można zostawiać w PSZOK?

 • Nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione
 • Nie będą przyjmowane odpady, jeśli ich ilość lub charakterystyka wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. działalność gospodarcza).
 • Przyjmowane odpady nie mogą być ze sobą zmieszane muszą stanowić osobny sort.

Jak w praktyce działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów?

Pracownik  obsługujący  PSZOK  dokonuje  identyfikacji rodzajów odpadów komunalnych, weryfikuje ilość zgodnie z limitami, a w przypadku gruzu budowlanego dokonuje  jego ważenia.

Pracownik   obsługujący   PSZOK   nie   wyjmuje   przywiezionych   odpadów   komunalnych  z   pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek  stanowią  odpady niebezpieczne,   które  zostają umieszczone przez  pracownika   obsługującego   PSZOK  w przeznaczonym do tego miejscu

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracownika obsługi PSZOK

Punkt napraw dla przedmiotów z odzysku

Mieszkaniec naszej gminy ma możliwość oddania rzeczy używanych (np. gabaryty, sprzęt AGD) niestanowiących odpadów w celu umożliwienia ich ponownego użycia przez inne osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Przekazany sprzęt zostanie umieszczony wraz ze zdjęciem i opisem na portalu internetowym PSZOK w celu poinformowania zainteresowanych o możliwości bezpłatnego odebrania danego przedmiotu.

O tym, czy przedmiot nadaje się do punktu napraw decyduje pracownik PSZOK, który dokonuje oceny przydatności rzeczy do ponownego użytku. W razie potrzeby dokonuje on też niezbędnych napraw w celu przygotowania przedmiotu do ponownego użycia.