W dniu 21 września 2023 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024- 2027
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 13. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 14. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.